KPI-k gebiedspilot Achterhoek

In opdracht van LNV werken WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand aan een landelijke KPI-k systematiek om de ontwikkeling in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf in beeld te brengen en boeren die voortgang boeken te belonen. KPI staat voor Kritische Prestatie Indicator, de -k voor kringlooplandbouw. Het idee is dat er KPI’s komen die zich richten op diverse duurzaamheidsdoelen, waarbij de boer zelf bepaalt welke maatregelen hij op zijn bedrijf uitvoert om stappen te zetten naar die doelen. 

De Achterhoek is een van de pilotgebieden, waar regionale kennis en ervaring wordt benut om tot verbetering van de landelijke kernset met KPI’s te komen. 

Looptijd

2023 – 1e kwartaal 2024

Doel

Het vergelijken van de landelijke concept KPI’s met de KPI’s die we hanteren in ons Achterhoekse Markemodel en het geven van aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de landelijke KPI-k systematiek. 

Aanpak

De definities van beide KPI-sets zijn vergeleken en de scores zijn berekend met de gegevens van de 35 deelnemende Markemodel-boeren.  

In dit project richt VALA zich op de biodiversiteitsdoelen:

  • KPI Biodivers areaal / Agrarisch Natuurbeheer
  • KPI Groenblauwe dooradering
  • KPI Gewasdiversiteit op melkveebedrijven

Deze score bij deze KPI’s wordt grotendeels bepaald op basis van Beheerpakketten BiodiversiteitsMonitor Melkveehouderij (BBM-pakketten). 

 Onze gebiedscoördinatoren hebben via een veldinventarisatie in beeld gebracht aan welke BBM-pakketten de 35 boeren voldoen. Vervolgens zijn de KPI-scores voor alle boeren berekend. Een aantal aanbevelingen zijn getoetst en aangescherpt tijdens een werksessie met zes Markemodel-boeren. 

Resultaten 

Eind maart 2024 is een notitie opgeleverd met  alle bevindingen, inclusief conclusies en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de landelijke KPI-k systematiek.  

 Download de KPI-k notitie

Daarnaast is een samenvatting gemaakt van het omvangrijke document met alle BBM-pakketten voor 2024. De samenvatting is gemaakt om boeren te helpen bij het maken van een keuze voor BBM-pakketten als invulling van de KPI Biodivers areaal / Agrarisch natuurbeheer en de KPI Groenblauwe dooradering.

Download de samenvatting BBM-pakketten 2024

Projectleider 

Inhoudelijk projectleider: Gerbrich Bonekamp (Wageningen Livestock Research)

Contactpersoon VALA: Yvette Ruesen 

Samenwerkingspartners

Wageningen Livestock Research en Vruchtbare Kringloop Oost 

Meer weten over alle KPI-k gebiedspilots?

Subsidieverlener