Projecten

  • Lopend

GLB-pilot Markemodel (fase 2)

In de ontwikkeling van het Markemodel zijn we in fase 2 aanbeland: de implementatiepilot. In twee gebieden in de Achterhoek testen we het Markemodel in de praktijk: Winterswijk en 't Klooster bij Zelhem.

  • Afgerond

GLB-pilot Markemodel (fase 1)

Nu klimaatdoelen, stikstof en achteruitgang van biodiversiteit maatschappelijk steeds urgenter worden, is er behoefte aan perspectief voor boeren. Verschillende maatschappelijke vraagstukken rond natuur, landschap, gezondheid, klimaat, leefomgeving en dierwelzijn raken de bedrijfsvoering van de boer en tuinder. Voor begrip, strategische ontwikkelruimte en gezamenlijke antwoorden is een goede dialoog tussen de ondernemer en partijen in zijn…

  • Afgerond

KPI-k gebiedspilot Achterhoek

In opdracht van LNV werken WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand aan een landelijke KPI-k systematiek om de ontwikkeling in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf in beeld te brengen en boeren die voortgang boeken te belonen. KPI staat voor Kritische Prestatie Indicator, de -k voor kringlooplandbouw. Het idee is dat er KPI’s komen die zich richten…

  • Lopend

GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw

In dit project werken we samen met Aequator aan het ontwikkelen en toepassen van een methode waarbij door samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers een duurzaam gebiedsgericht bodembeheer ontstaat. Deze pilot richt zich op grondwaterbeschermingsgebieden op de zandgrond. De basis is een gebiedsgericht, en daarmee bedrijfsoverstijgend, integraal teelt- en bemestingsplan.

  • Lopend

Natuurinclusieve bedrijfsplannen

VALA is een van de partijen die het Actieplan Natuurinclusieve landbouw hebben opgesteld. Dit heeft niet alleen geleid tot de oprichting van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, maar ook tot de toekenning van budget voor het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen.

  • Afgerond

Biodiversiteit met boerenwijsheid

VALA heeft dit kennisproject rondom natuurinclusieve landbouw uitgevoerd in samenwerking met Collectief Rivierenland . Daarbij boden we leden en overige geïnteresseerde boeren verschillende cursussen, excursies en informatiebijeenkomsten aan.