Over VALA

VALA is het agrarisch collectief in de Achterhoek. Wij zetten ons in voor meer biodiversiteit op het boerenland. Samen met onze 1.000 leden voeren wij het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit. Wij ondersteunen hen daarbij met begeleiding en kennisbijeenkomsten. Onze projecten richten zich op natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek. Samen met 39 collectieven in heel Nederland zijn we aangesloten bij BoerenNatuur.

Via drie sporen

VALA zet zich via drie sporen in voor verbetering van de biodiversiteit op het boerenland:

ANLb

De basis van VALA ligt in de uitvoering van regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in de Achterhoek. We ondersteunen boeren en particulieren bij het uitvoeren van maatregelen ten gunste van de biodiversiteit. Zij ontvangen een vergoeding voor hun inspanning.

Projecten

VALA voert een verscheidenheid aan projecten uit. Onze projecten zijn gericht op natuurinclusieve landbouw en het vergroten van de biodiversiteit op het boerenland.

Kennisactiviteiten

We organiseren kennisbijeenkomsten en ontwikkelen factsheets en brochures te informeren en te enthousiasmeren. Daarmee kan iedereen die dat wil zijn steentje bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Onze missie en visie

In 2023 herschreef VALA haar missie en visie:

Missie

VALA staat voor het verbeteren van biodiversiteit, bodem, water en lucht en het behoud van het Achterhoeks cultuurlandschap op basis van een toekomstbestendig economisch model voor het agrarisch gebied.

Visie

VALA is een professionele organisatie die zich onderscheidt door kennis van de inhoud en de regio.  VALA is dé organisatie die vorm en inhoud geeft aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek. Dit doen we samen met agrariërs, bewoners, gebruikers van het agrarisch gebied, gebiedspartijen en overheden.

 

Samenwerking met ANV’s

VALA is in 2012 opgericht als samenwerkingsverband van zes agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in de Achterhoek:

VALA staat als coöperatieve vereniging bestuurlijk los van de ANV’s. Wel werken we samen in de uitvoering en verbetering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Downloads

Statuten

Huishoudelijk regelement

Kwalititeitshandboek

Downloads

Jaarbericht 2023

Jaarbericht 2022

Jaarbericht 2021

Jaarbericht 2020

Wat kan VALA voor u betekenen?

1. Deelname ANLb-regeling

De ANLb-regeling ondersteunt deelnemers om hun agrarische grond zo te beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn, in stand blijven. Veel beheermaatregelen, die goed zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning. De subsidie is een vergoeding voor die extra inspanning. Meer weten over de mogelijkheden om mee te doen met agrarisch natuur- en landschapsbeheer?

Lees verder

2. Meedoen aan projecten

Veel van ons werk vertaalt zich in concrete projecten. We kiezen bewust voor projecten die bijdragen aan de biodiversiteit in het agrarisch landschap, samen mét de boeren in het gebied.

Lees verder

3. Cursussen en excursies

VALA organiseert jaarlijks een uitgebreid kennisaanbod. Met thema’s als kruidenrijk grasland, akkerbeheer en bodemverbetering bieden we praktijkcursussen, informatiebijeenkomsten en excursies aan, voor zowel leden als niet-leden. Daarnaast krijgen diverse landschapselementen de aandacht, zoals hoogstamboomgaarden, poelen en hakhoutbeheer.

Lees verder

Gebiedscoördinatoren

U kunt met al uw vragen over agrarisch natuur- en landschapsbeheer bij onze gebiedscoördinatoren terecht.

Naar de gebiedscoördinatoren

Snel naar Projectleiding

Naar de projectleiders

Snel naar Bestuur

Naar de bestuursleden