Schouw en NVWA-controle

Als u meedoet met het ANLb kan het zijn dat uw percelen en landschapselementen door VALA of de NVWA gecontroleerd worden. We leggen u graag uit wat dit inhoudt.

Schouw door VALA

Uitgangspunt in de relatie tussen VALA en alle leden is onderling vertrouwen. Wel moet VALA aan de financierder (provincie en de EU) kunnen verantwoorden dat we als collectief de afgesproken beheermaatregelen nakomen, en het subsidiegeld daarmee correct is besteed.

We doen dat door een jaarlijkse steekproefsgewijze schouw. Daarbij bezoeken onze gebiedscoördinatoren, samen met een onafhankelijke externe schouwcommissie, een aantal percelen en landschapselementen van de ANLb deelnemers. Zij kijken daarbij:

  • Of het beheer voldoet aan de afspraken in het beheercontract
  • Bij een ontvangen melding voor uitgevoerd beheer, of dit beheer juist is uitgevoerd
  • Of zij kansen zien voor verbetering van het beheer in overleg met de deelnemer

In het schouw- en sanctieprotocol staat verwoord hoe VALA deze steekproef bepaalt, wie de schouw uitvoert en wat we doen als er eventueel iets niet in orde is.

Controle door de NVWA

In opdracht van de provincies controleert de NVWA steekproefsgewijs het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de collectieven. Zij kijken daarbij:

  • Of het beheer van de leden van het collectief voldoet aan de landelijke beheereisen
  • Bij een ontvangen melding voor uitgevoerd beheer, of dit beheer daadwerkelijk is uitgevoerd
  • Of u de juiste gewascodes heeft gebruikt

In het geval dat de NVWA constateert dat er iets niet in orde is, nemen ze hierover contact op met VALA. Op onze beurt gaan we hierover altijd in overleg met u. Als VALA het eens is met de constatering van de NVWA dan geldt hetzelfde herstel- en sanctiebeleid als bij de schouw door VALA.

Downloads

Schouw- en sanctieprotocol