GLB-pilot Markemodel (fase 1)

Nu klimaatdoelen, stikstof en achteruitgang van biodiversiteit maatschappelijk steeds urgenter worden, is er behoefte aan perspectief voor boeren. Verschillende maatschappelijke vraagstukken rond natuur, landschap, gezondheid, klimaat, leefomgeving en dierwelzijn raken de bedrijfsvoering van de boer en tuinder. Voor begrip, strategische ontwikkelruimte en gezamenlijke antwoorden is een goede dialoog tussen de ondernemer en partijen in zijn omgeving van belang. Het Markemodel is een aanpak om hier invulling aan te geven.

Looptijd

2019-2021

Doel

Het ontwikkelen van het Markemodel: een ontwerp voor een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw.

Wat is het Markemodel?

Het Markemodel is een aanpak waarbij boeren en sturende partijen samen tot een regionale, integrale set kwaliteitsdoelen en de bijbehorende beloningen komen voor een toekomstbestendige landbouw. Anders gezegd: geen top-down benadering, waarin een veelheid aan partijen via diverse regels en voorschriften stuurt hoe de boer moet boeren. In het Markemodel bepalen de sturende partijen (de Markeraad) met de boeren op regionale schaal gezamenlijk wat haalbare kwaliteitsdoelen zijn op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit, ammoniak- en nitraatuitstoot en agrarisch natuurbeheer én wat de beloning is voor de individuele boer bij het behalen van de kwaliteitsdoelen.

Resultaten

Ontwerp voor een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw: Het Markemodel.

De volgende stap is het verder ontwikkelen van het model en toetsen in de praktijk. Zie GLB-pilot Markemodel fase 2.

Projectleider

Carel de Vries

Samenwerkingspartners

FrieslandCampina, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Rabobank.

Subsidieverleners