Categorie: Lopend

28 januari 2024

GLB-pilot Markemodel (fase 2)

In de ontwikkeling van het Markemodel zijn we in fase 2 aanbeland: de implementatiepilot. In twee gebieden in de Achterhoek testen we het Markemodel in de praktijk: Winterswijk en 't Klooster bij Zelhem.

28 januari 2024

GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw

In dit project werken we samen met Aequator aan het ontwikkelen en toepassen van een methode waarbij door samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers een duurzaam gebiedsgericht bodembeheer ontstaat. Deze pilot richt zich op grondwaterbeschermingsgebieden op de zandgrond. De basis is een gebiedsgericht, en daarmee bedrijfsoverstijgend, integraal teelt- en bemestingsplan.

28 januari 2024

Natuurinclusieve bedrijfsplannen

VALA is een van de partijen die het Actieplan Natuurinclusieve landbouw hebben opgesteld. Dit heeft niet alleen geleid tot de oprichting van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, maar ook tot de toekenning van budget voor het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen.